Opis projekta

O PROJEKTU A-CCT

Projekt A-CCT (Digital Content Development for Integrating Cloud Technologies into Formal and Distance Vocational Education) bavi se razvojem digitalnih sadržaja za integraciju učenja o cloud-tehnologijama u strukovno obrazovanje i obrazovanje na daljinu. Projekt će nastojati pozitivno doprinijeti zapošljavanju kroz poticanje inovacija i promjena u strukovnom obrazovanju te osposobljavanjem kvalificirane radne snage. Ciljana skupina projekta su učenici u strukovnom obrazovanju.

Jedan od najvećih izazova obrazovnog sustava jest činenica da ljudi uče na različite načine i različitom brzinom. Iako svi učenici na drugačiji način usvajaju znanje i imaju različite interese, obrazovne institucije svim učenicima pristupaju na uniformiran način. Pokazalo se da su znanja o računarstu u oblaku, umjetnoj inteligenciji (AI) i internetu stvari (IoT) u vrhu digitalnih kompetencija u okviru DigCompEdu, te da postoje kompetencije i profesije koje još treba razviti kako bi pojedinci imali nužna znanja o ovim tehnologijama. U skladu s okvirom DigCompEdu i našom procjenom potreba, A-CCT projekt će razviti inovativne edukativne materijale kompatibilne sa sljedećim kompetencijama: informacijska i podatkovna pismenost, stvaranje digitalnog sadržaja i rješavanje problema.

Projekt A-CCT bavi se potrebom za obukom nastavnika odgovornih za poučavanje pojedinaca o računarstvu u oblaku. U tu svrhu bit će razvijeni edukativni module o računarstvu u oblaku koji uključuju inovativne tehnike i platformu za procjenjivanje znanja učenika. Sadržaj će biti obogaćen uključivanjem aplikacija za računarstvo u oblaku u razvijene module. Osigurat ćemo da više učitelja i sudionika edukacije bude u mogućnosti koristiti ili pohađati obuku u obliku otvorenih online tečajeva. Na taj će način projekt pomoći u osposobljavanju studenata s vještinama i kvalifikacijama koje su tražene na tržištu rada.Projekt će osigurati educiranje tj. trening učitelja i nastavnika iz područja računarstva u oblaku pripremom besplatno dostupnih online tečajeva. Na taj način projekt će pomoći da učenici steknu vještine koje su vrlo tražene na tržištu rada.

Broj projekta: 2021-1-SI01-KA220-VET-000034641

Trajanje projekta: 01.11.2021.- 31.10.2023

A-CCT Newsletter 1

A-CCT Newsletter 2

A-CCT Newsletter 3

A-CCT Newsletter 4

A-CCT Newsletter 5

A-CCT Newsletter 6